תנאי שימוש ושירות
1. כללי:

הכתוב כאן נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ויש בו כדי לחייב כל אדם ו/או גוף ו/או ישות משפטית (להלן: "מקבל השירות") אשר בעבורם מספקת רבגוני (להלן: "המאחסנים") שירות כמפורט בתנאי זה. תנאי זה חל על כל האתרים המאוחסנים ו/או תיבות הדואר ו/או הקבצים והספריות (להלן: "חשבונות אחסון") על ידי מקבלי השירות ובכל עת.

תנאי שימוש ושירות אלו מהווים תנאי יחיד להתקשרות בין מקבל השירות לבין המאחסנים.

2. השירות:

המאחסנים מספקים שטחי אחסון לאתרי אינטרנט על שרתים באמצעות מתן פתרונות http ופתרונות דואר אלקטרוני POP3 לשימוש מקבל השירות.

מקבל השירות רשאי להשתמש בשירות FTP לשם עדכון חשבון האחסון לאתרו וזאת ללא הגבלה.

שטחי האחסון המסופקים יהיו על שרתים הממוקמים בבריטניה.

בנוסף לכך במהלך הזמן יוספו שירותים נוספים ויעודכנו התעריפים בעד שימוש בשירותים קיימים והכול לפי העניין.
עצם השימוש בשירות מהווה הסכמה ברורה לכך והצהרה לעניין ההסכמה לכל תנאי השימוש והשירות כפי שמפורטים כאן.
(להלן: "השירות")

3. תקופת השירות:

מובהר בזה ולמען הסר ספק כי אין הצדדים מתחייבים על תקופת התקשרות ו/או מתן שירות כלשהי ותקופת ההתקשרות ו/או מתן שירות תימדד על פי התקופה בפועל.

4. עלות השירות והתשלום:

כל המחירים נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ כחוק.

חבילת אחסון לא תחודש באופן אוטומטי ומקבל השירות שלא ייתן הסכמתו לחידוש השירות ויסדיר התשלום בגינו מבעוד מועד - יופסק השירות בגין חשבון האחסון שלו. מובהר כי בכל מקרה על מקבל השירות להשלים התשלום עבור השירות לא יאוחר מיום החידוש.

למען הסר ספק מובהר בזה כי, אופן התשלום ופריסתו אינו מחייב את המאחסנים בשום אופן, דרך וצורה כלשהי לתקופת מתן שרות כלשהי ותקופת מתן השרות תימדד על פי תקופת השרות בפועל.

המאחסנים שומרים לעצמם את הזכות לגבות סכום כספי נוסף וזאת על פי הנדרש במקרים בהם ימצא כי נעשה שימוש מוגבר בנפח התעבורה ו/או נפח האחסון של חשבונות האחסון והכול כפי שיוגדר מעת לעת על ידי המאחסנים.

אפשרויות התשלום הן: באמצעות כרטיס אשראי, חשבון PayPal או העברה בנקאית.
תשלום ייחשב לתשלום בפועל רק לאחר פירעונו המלא ואישור חברת הסליקה או הבנק, בהתאמה.

חשבוניות מס ישלחו אל מקבל השירות באמצעות דואר ישראל בהתאם לחיובים שיבוצעו, מס' ימים לאחר ביצוע החיוב ואל הכתובת המופיעה ברישומי המאחסנים.

כל עיכוב מצד מקבל השירות בתשלום למאחסנים מעבר למועדים שיקבעו ע"י המאחסנים יכול לגרום להשעייתו או להפסקתו של השירות.

5. ביטול השירות והחזרים כספיים:

כל אחד מהצדדים רשאי לבטל השירות בכל עת ובאם יהיה קיים החזר כספי עקב הביטול אזי יזוכה מקבל השירות בהחזר כספי בהתאם לתנאי סעיף זה.

ההחזר הכספי יינתן בהמחאה וישלח אל מקבל השירות בדואר ישראל תוך 30 יום ממועד הביטול אל הכתובת המופיעה ברישומי המאחסנים.

באם בוטלה חבילת אחסון בטרם חלפה שנה ו/או התקופה לה נרכשה - יוחזר החלק היחסי של התשלום ובאם שולם מראש על פי מספר החודשים שנשארו עד תום תקופת האחסון המקורית ובניכוי דמי ביטול כמופיע בטבלה המפרטת את תנאי חבילת האחסון.

מובהר כי בגין חבילת אחסון שבוטלה במהלך חודש מסוים יחויב מקבל השירות באופן מלא עבור אותו חודש וכי לא יינתנו החזרים בגין דמי התקנה ו/או שירותים המוגדרים כתוספות לחשבון האחסון.

הודעת ביטול שירות תישלח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת support@misterhost.co.il ותכנס לתוקף תוך 24 שעות מרגע שנתקבלה במחלקת השירות ונשלח מייל חוזר המאשר את קליטת הודעת הביטול אצל המאחסנים.
למען הסר ספק, גם במידה שהביטול נתבקש כעבור חלק מחודש שירות, מקבל השירות יחויב באופן מלא בגין אותו חודש.
לדוגמא: אחסון שהחל בתאריך 12/08/2011 - המעבר בין חודשי השירות עבורו יחול במועדים: 12/09/2011, 12/10/2011, 12/11/2011 וכו'.

למען הסר ספק, מובהר בזה כי במידה ומקבל השירות זוכה בהטבת ו/או הנחת מבצע כלשהי תקוזז עלות ההטבה ו/או ההנחה במלואה מסכום ההחזר בגין התוכנית שנרכשה. במידה ומקבל השירות לא יהא זכאי להחזר עבור התכנית, יהיו המאחסנים רשאים לחייב את מקבל השירות בסכום ההנחה ו/או ההטבה במלואה.
כמו כן ועל אף האמור, מובהר בזאת כי במקרה בו יבוטל השירות עקב הפרת תנאי השימוש והשירות מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי מקבל השירות להחזר כספי וזאת אף מבלי לפגוע בזכות המאחסנים לחייב את מקבל השירות בפיצוי ו/או שיפוי בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או ייגרם למאחסנים בגין ו/או עקב פעילותו של מקבל השירות.


6. הזכות לשימוש בשירות:

ראשית הזכות לשימוש בשירות מותנה בכך שכל שימוש יהיה בכפוף לחוקי מדינת ישראל ודיניה.

למאחסנים שמורה הזכות בכל עת להעביר חבילת אחסון של מקבל השירות משרת אחד שבו התוכנית מאוחסנת אל שרת אחר כפי שיידרש וזאת תוך שמירה מרבית על זמינות תוכנית האחסון בעת העברה ומטעמי שמירה על מבנה טכני תקין ואיזון בין תוכניות האחסון של מקבלי השירות בשרתים השונים של המאחסנים.

לא נאפשר שימוש בשירות לכל פעילות עבריינית או בלתי חוקית אחרת.

מקבל השירות מצהיר כי לא יפגע בזכויות קניין רוחני של גופים ו/או משתמשים אחרים.

חל איסור מוחלט על שימוש בשירות שיש בו כדי לפגוע ו/או להפר זכויות יוצרים כמוגדר על פי חוק.

לא נאפשר שימוש בשירות כאשר יש בו אופי מיני או פורנוגראפי מכל סוג שהוא בין אם הוא מוגבל למבוגרים ובין אם לאו ובמיוחד שימוש בשירות אשר יש בו אופי של ניצול ילדים מכל סוג שהוא.

לא נאפשר שימוש בשירות למטרת פעילות או אחסון מידע השייך לפורצי אתרים ודומיהם וכן לא נאפשר שימוש בשירות לשם הפצת תוכנות לא חוקיות, וירוסים וכל דבר אחר שיש בו כדי לפגוע בציבור בכלל וציבור גולשי האינטרנט בפרט.

לא נאפשר שימוש בשירות לצורך הפצת דואר המוני מסוג SPAM ו/או דואר שיש בו כדי לפגוע בקהילת גולשי האינטרנט.
מהות ו/או כמות הדואר שיוגדר כ- SPAM נתונה לשיקולם של המאחסנים בלבד.

לא נאפשר שימוש בשירות לכל אתר שעושה שימוש בקבצים ו/או תסריטים ו/או כל אמצעי אחר שיש בו בכדי לפגוע בשרת בו מאוחסן אתר מקבלי השירות ו/או כל שרת אחר. בנוסף, מובהר בזה כי למאחסנים הזכות להפסיק פעילותו של אתר אשר גורם לעומס בלתי סביר על השרת או אשר גורם להפרעה בפעילות השרת ובפגיעה ביתר מקבלי השירות האחרים באותו שרת. המאחסנים שומרים לעצמם את הזכות להודיע לבעל השרת על כך לאחר שהפסיקו את פעילות אותו האתר. המאחסנים יודיעו לבעל האתר בטרם הפסקת פעילות האתר אך ורק במקרים בהן הפגיעה הוגדרה על ידי המאחסנים כפגיעה שמאפשרת את המשך פעילותו של האתר הפוגע באופן זמני.

חל איסור מוחלט על קיומו של אתר אשר יש בתוכנו משום תחרות ישירה או עקיפה עם שירותי אחסון אשר אנו מעניקים ללקוחותינו ולמען הסר ספק לא נאחסן אתר אינטרנט אשר תוכנו עוסק באחסון אתרים.
כמו כן חל איסור על אחסון של אתרי משנה בכל צורה ודרך תחת חבילת אחסון וזאת ללא אישור מוקדם ובכתב של המאחסנים.
האמור כולל שימוש בתיקיות או סיפריות משנה למטרת אתר משנה לדוגמא: www.your-domain.co.il/new-name
אין באמור למנוע שימוש בתיקיות או ספריות משנה למטרת האתר שהוזמן עבורו חשבון האחסון.

בעצם הזמנת השירות הנך מייפה את כוחנו לבטל לאלתר חשבון אחסון או שירות שיש בו משום הפרה של תנאי השימוש והשירות כפי שהם באים לידי ביטוי בסעיף זה. על ביטול יזום זה יחולו תנאי סעיף "ביטול השירות והחזרים כספיים".


מובהר בזאת כי למאחסנים שמורה הזכות שלא לחדש חשבון אחסון גם אם יתוקנו הליקויים אשר גרמו לביטולו על פי סעיף זה.

7. תעבורת נתונים (bandwidth):

המאחסנים מציעים למקבלי השירות בחלק מחשבונות האחסון תעבורת נתונים ללא הגבלה.
בכך אנו מתכוונים לתעבורת נתונים אשר משמשת את גולשי האינטרנט לנגישות אל אתר האינטרנט של מקבל השירות לצורך הצגת האתר ותכניו באמצעות הדפדפן.

8. קבצים בשימוש:

כל הקבצים אשר נמצאים בחשבון האחסון של מקבל השירות חייבים להוות חלק פעיל מהאתר, קשורים אל תוכנו של האתר ומקושרים אליו
(Linked).
חשבון האחסון של מקבל השירות לא יכיל גיבויים (backups), קבצים לצורכי הורדה (downloads), או חומר שאינו רלוונטי לאתר
(non-web base content), כנ"ל לגבי קבצים "דחוסים" כגון: קבצי ZIP/RAR.

9. סקריפטים:

סקריפטים באתר מקבל השירות חייבים להיות בנויים ומתוכננים לצורך יצירת התכנים באתר.

שימוש בשרת לשם יצירת/משלוח דואר אלקטרוני בכמות גדולה מהווה דוגמא לפעילות סקריפט אסורה.
סקריפטים לא יכילו קוד שמטרתו לשנות את ערכי ה- timeout של השרת.


השימוש בסקריפטים לשם יצירת/שליחת דואר אלקטרוני יחיד בעקבות פעילותו של גולש באתר או לשם עדכון של בסיסי נתונים מהווה דוגמא לפעילות סקריפט מותרת.

10. קבצי מדיה:

קבצי מדיה כגון קבצי אודיו ווידאו מותרים לשימוש כאשר הם מועברים לדפדפן ב"שטף" (streamed).
קישור להורדת הקבצים (http download) הינו אסור.

11. גיבויים:

מקבל השירות אחראי בלעדית לגיבוי כל החומר הקשור באתר האינטרנט שלו כולל בסיסי הנתונים, דואר אלקטרוני וכל קובץ או מסמך הקשור לפעולתו של האתר.

12. זמינות השירות:

רשת האינטרנט היא רשת מחשבים מורכבת מאד. לעיתים יתכנו מצבים שבהם השירות לא יהיה זמין אם במלואו ואם בחלקו אם מסיבות שתלויות בנו ואם מסיבות אחרות. ברור כי אנו עושים כל מאמץ שהשירות יהיה זמין 365 ימים בשנה 7 ימים בשבוע 24 שעות ביממה וברציפות.

המאחסנים מספקים שירותי תמיכה טכנית באמצעות מחלקת התמיכה בדואר אלקטרוני בלבד בכתובת: support@misterhost.co.il
תמיכה טכנית באמצעות הטלפון תבוצע בשיקול דעת בלעדי של המאחסנים וביוזמתם.
המענה לפנייה באמצעות הדואר האלקטרוני יארך עד 24 שעות לכל היותר ובדרך כלל יינתן בפרק זמן שאינו עולה על 8 שעות.

בכל מקרה של תקלה בשירות על מקבל השירות לפנות ולדווח על כך למחלקת התמיכה.

13. שינויים:

תנאי השימוש והשירות משתנים מעת לעת בהתאם להתפתחויות בסוג השירות הניתן. תנאי השירות חלים על מקבל השירות כל עוד ממשיך מקבל השירות לאחסן ולקבל שירות בחשבונות האחסון מאת המאחסנים.

למען הסר ספק, למאחסנים בלבד שמורה הזכות לשנות תנאים אלו מעת לעת לפי שיקולם והחלטתם הבלעדית והבלבדית של המאחסנים וללא כל חובת הודעה מוקדמת מצד המאחסנים למקבל השירות.

על מקבל השירות מוטלת החובה לבדוק תנאים אלו מעת לעת על מנת להתעדכן באמור בם וזאת מיוזמתו ואחריותו האישית בלבד.

14. דיוור:

מקבל השירות מאשר למאחסנים ליצור איתו קשר מעת לעת באמצעות דואר אלקטרוני ו/או SMS (מסרון) ו/או טלפון בכל הקשור לחשבונות האחסון שהוא מחזיק אצל המאחסנים. פניות אלו יכללו פניות מסוגים שונים כגון: הודעות בדבר מועדי החידוש של חשבונות האחסון, הודעות על עדכון או שינוי בשירותים שמספקים המאחסנים, הצעות לשדרוגים ו/או המלצות לשינויים בחשבונות האחסון, הצעות שיווקיות למתן הטבות ו/או מבצעים הקשורים בחשבונות האחסון וכו'.

15. אבטחה:

הפרה או ניסיון של הפרה של מערכות ההגנה הקיימות בחוות השרתים או בשרתים עצמם אסורים בהחלט ועשויים להוות עבירה אזרחית או פלילית בהתאם.

דוגמאות אשר ניתן לכלול ביניהן, אך לא רק, הן:
גישה לאזורים אסורים בשרת, חיטוט, שימוש או סריקת מערכות ונתונים, שחזור סיסמאות, CRACKING, HACKING, SNIFFING, או כל שיטה אחרת שמוזכרת או שאינה מוזכרת בזאת.

כל ניסיון לביצוע אחת מהפעולות הנ"ל כנגד כל גורם הקשור ברשת האינטרנט באמצעים המסופקים למקבל השירות ע"י המאחסנים יחשב כהפרה בוטה של תנאי השימוש.

16. שחרור מאחריות:

מקבל השירות שעושה שימוש בכל סוג של שירות אשר מספקים המאחסנים משחרר בזאת את המאחסנים מכל אחריות הנובעת לאי זמינות של השירות מכל סיבה שהיא ולכל תקופת זמן שהיא.

כמו כן, מובהר בזה ולמען הסר ספק כי, מקבל השרות משחרר את המאחסנים מכל אחריות לנזקים, ישירים ו/או עקיפים, שייגרמו ו/או אם ייגרמו למקבל השירות ו/או לקוחותיו ו/או עובדיו ו/או כל גוף ו/או אדם אחר בקשר ישיר ו/או עקיף עם השירות הניתן ו/או זמינות השירות הניתן ו/או אי זמינות השירות הניתן ו/או ביטול מתן השירות הניתן ו/או מכל סיבה אחרת שהיא.

מקבל השירות מצהיר, מאשר ומתחייב כי בכל מקרה של תקלה בשירות עליו לפנות ולהודיע למחלקת התמיכה.

מקבל השירות מצהיר בזאת כי במידה שיגיע פיצוי כל שהוא הרי שזה לא יעלה על הסכום כפי שהוגדר בסעיף "ביטול השירות והחזרים כספיים".

מקבל השירות משחרר מאחריות את המאחסנים מכל אחריות הנובעת למידע ו/או חומר ו/או כל פרסום אשר מופיע באתרו ולמען הסר ספק מקבל השירות מצהיר בזאת כי לא חל בינו לבין המאחסנים יחסי שליחות כלשהם ועל כל מחלוקת יחולו תנאי תנאי זה בלבד והכול בכפוף לחוקי מדינת ישראל ודיניה.

17. המחאת זכויות וחובות:

למאחסנים שמורה הזכות ליתן כל שירות על פי תנאי שימוש ושירות אלו גם באמצעות קבלני משנה ומבלי לגרוע מחיוביהם כלפי מקבל השירות.

מקבל השירות מתחייב שלא להמחות ו/או להעביר בכל דרך שהיא זכויותיו ו/או התחייבויותיו לפי תנאי השימוש ושירות והוא מתחייב שלא למוכרם ו/או להעבירם בכל דרך שהיא לצד ג' כלשהו ללא הסכמתם מראש ובכתב של המאחסנים.

18. סמכות שיפוט ותחולת דינים:

מוסכם בזה כי לבתי המשפט בחיפה תהיה סמכות שיפוט בקשר עם תנאי שימוש ושירות אלו וכל הנובע מהם. על תנאי שימוש ושירות אלו יחולו דיני מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם בלבד.


תנאי השימוש ושירות עודכנו בפעם האחרונה בתאריך: 22/07/2012